"ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของสังคมไทยและก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ"

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศการรับสมัคร ผลสอบคัดเลือก และประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข้อมูลรับสมัคร

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูข้อมูลการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรต่อเนื่อง)
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต