หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (New Tract) 5 ปี

หลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น 5 ปี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือนกันยายน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

(นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. อายุไม่เกิน 28 ปี บริบรูณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่สมัคร
 2. กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (ระดับ คะแนนเต็ม = 4 ) โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษามาไม่ต่ำกว่าระดับ C ในกรณีที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า C ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 นับถึงวันที่สมัครและจบการศึกษา

 

 1. ในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยสะสมในใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ทั้ง 2 ระดับต้องเข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 2
 2. ผ่านการดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขหรือทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
 3. ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพตามที่กำหนด โดยต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครทางไปรษณีย์ ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะ ค่าสมัคร 700 บาท ไม่รวมค่าสมัครสอบของสทศ.
 2. สอบข้อเขียน กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาสามัญกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ทั้งนี้สามารถเลือกใช้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา โดยคะแนนที่ใช้ยื่นต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 1. ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/05_04_18/05_04_18_NW.pdf ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำใบรับรองการตรวจสุขภาพมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 2. สอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทางเว็บไซต์
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
 2. หนังสือรับรองการดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขหรือทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้หนังสือดูงานต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งปี สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการดูงานได้จากเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/14_11_17/14_11_17_001.pdf
 1. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษ A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-สกุลรับรองเอกสารถูกต้อง
  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร