หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปกติ 6 ปี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

ดาวน์โหลด

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 2564

รับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

---กำลังปรับปรุงข้อมูล---

รับผ่านโค้วตาพิเศษ

---กำลังปรับปรุงข้อมูล---

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ
 4. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือ

(๒) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

(๔) มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

คัดเลือกผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

 1. สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะทางผ่าน internet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
 2. กรุณาสั่งพิมพ์เอกสารจากหน้าจอ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (แบบฟอร์ม กสพท 01)
๒.๒ เอกสารเพื่อนำไปชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) ซึ่งจะมีเลขที่อ้างอิงสำหรับชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
๒.๓ สั่งพิมพ์และเก็บเอกสารที่อัปโหลดทั้งหมดเพื่อนำมาให้คณะตรวจสอบหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์

 1. ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะทางผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
 2. ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
 3. เข้าสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่กำหนด จัดสอบโดย กสพท และรอประกาศผลคะแนนทางเว็บไซต์
 1. สมัครสอบวิชาสามัญและชำระค่าสมัครสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยผู้สมัครทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
 2. เข้าสอบ o-net ตามประกาศของ สทศ.
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
 4. สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่มเติม รอบ2 (ถ้ามี)
 6. ส่งรายชื่อไปให้ สอท./ทปอ. เพื่อเข้ากระบวนการ Clearing House
 7. นักเรียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house ตามประกาศของ สอท./ทปอ.

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

เอกสารสำหรับสมัครสอบทาง internet ตามระบบรับตรง กสพท ได้แก่

 1. แบบฟอร์ม กสพท 01 ผู้สมัครสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้บนเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
 2. รูปถ่ายดิจิตอลของผู้สมัคร เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษ A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-สกุลรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 1. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  4.1 ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่มีตราโรงเรียนประทับ(ปพ.7)
  4.2 ผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) หรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.1)
  4.3 นิสิตนักศึกษาผู้กำลังศึกษาในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ไม่เกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของรัฐ ต้องใช้ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา

กรณีที่ผู้สมัครมีชื่อสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาคุณวุฒิการศึกษา ให้ถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB