วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรทวิภาษา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
(หลักสูตรทวิภาษา ปรับปรุง พ.ศ.2560)

เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับทันตาภิบาลที่ต้องการปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน

ดาวน์โหลด

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ
สมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและทันตแพทยสภารองรับวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ ระดับหลังปริญญาไม่ต่ำกว่า 3.0 หากผู้สมัครมีค่าเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การพิจารณาได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ
 1. กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
 2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย หรือ ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจากประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้สมัครทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องไม่อยู่ระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ หากได้รับการคัดเลือกแล้วจะสามารถฝึกปฏิบัติการทางคลินิกได้ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. คณะฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เอง ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่ผู้สมัครทุกคนต้องส่ง Statement of Purpose (ประมาณ 600 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้พร้อมใบสมัคร หากมีข้อเสนอเชิงหลักการ/แนวคิด (Concept Proposal) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้ระบุลงใน Statement of Purpose หรือเขียนเป็นเอกสารแยกเพื่อประกอบการพิจารณารับคัดเลือกด้วย
 2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 1. สำหรับผู้สมัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
  3.1) ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
  3.2) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 2. Statement of Purpose (ประมาณ 600 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 3. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS