ทุนการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดเตรียมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี
ทั้งแบบประเภทให้เปล่าและแบบกู้ยืม หลายหลายรูปแบบ ผู้ขอทุนจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาของคณะฯ

ผู้สนใจหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
และทันตสาธารณสุข

ทุนประเภทให้เปล่า

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สนับสนุนให้จนสำเร็จการศึกษา

 

ผู้เดือดร้อนทางการเงินฉุกเฉิน
(น้ำท่วมบ้าน, อุบัติเหตุ, ผู้ปกครองเสียชีวิต ฯลฯ)

มีทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้เปล่า ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ทุนประเภทกู้ยืม

กู้ยืมจากกองทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาคการศึกษาละไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
สามารถกู้ยืมต่อเนื่องได้จนสำเร็จการศึกษา

 

กู้ยืมในระบบ กยศ. และ กรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับทุนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) และทันตสาธารณสุข

ผู้สนใจหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทวิภาษา

ทุนประเภทให้เปล่า

หลักสูตรทวิภาษา มีทุนให้เปล่าจำนวน 4 ประเภท

ได้แก่ ทุนผู้เดือดร้อนทางการเงินฉุกเฉิน ทุนเรียนดี ทุนพัฒนาการเรียนแบบก้าวกระโดด และทุนกิจกรรมดีเด่น